02849 251475

એસ.વાય.,ટી.વાય. ના વિદ્યાર્થીઓએ ૫, જુન ૨૦૧૯ પહેલા એડમિશન લઈ લેવું તેમનો અભ્યાસ ૧૦,જુન ૨૦૧૯ થી શરૂ થશે.

  • એસ.વાય.,ટી.વાય. ના વિદ્યાર્થીઓએ ૫, જુન ૨૦૧૯ પહેલા એડમિશન લઈ લેવું તેમનો અભ્યાસ ૧૦,જુન ૨૦૧૯ થી શરૂ થશે.